Sử dụng công cụ tìm kiếm này như thế nào?

Bạn có thể tìm kiếm vị trí một cách đơn giản bằng việc nhập: 

Để trở lại toàn bộ danh sách địa điểm, nháy chuột vào “See all locations”.