Xuất bản thông tin

Các điều kiện chung của vận tải hàng không

Dưới đây, bạn có thể tìm thấy các điều kiện chi tiết cho các dịch vụ vận tải hàng không của Kuehne+Nagel.

Các điều kiện chung

  1. Các điều kiện của hợp đồng dựa trên IATA Resolution 600b đến ngày 27 tháng 12 năm 2019 Tải về
  2. Các điều kiện của hợp đồng dựa trên bản sửa đổi IATA Resolution 600b có hiệu lực từ ngày 28 tháng 12 năm 2019: Tải về 
    (Xin lưu ý, đề cập ở trên thay thế các giới hạn trách nhiệm cũ mặc dù H/AWB của chúng tôi vẫn có thể phản ánh các giới hạn trách nhiệm cũ.)
  3. Đối với bất kỳ quá trình trước vận chuyển hoặc chuyển tiếp nào ngoài sân bay, trách nhiệm pháp lý được quy định bởi các Điều khoản và Điều kiện tương ứng của các tổ chức giao nhận quốc gia (vui lòng xem danh sách quốc gia ở phía dưới) hoặc
  4. Nếu điều đó không tồn tại bởi CÁC QUY TẮC CỦA MÔ HÌNH FIATA ĐỐI VỚI DỊCH VỤ GIAO NHẬN HÀNG HÓA được tổ chức quốc gia Kuehne+Nagel tương ứng thông qua.

Đối với bất kỳ phương tiện vận chuyển hàng không nào đến, đi và trong phạm vi bất kỳ quốc gia nào hiện chưa thông qua Công ước Warsaw và Công ước Montreal (xem danh sách các quốc gia), vui lòng tham khảo các quy tắc áp dụng được đề cập ở mục 2 và 3.

Điều khoản & Điều kiện cho Dịch vụ Trách nhiệm Bên ngoài (ELS) cho các lô hàng hàng dễ hư hỏng

Tại đây, bạn có thể tìm thấy Điều khoản & Điều kiện cho Dịch vụ Trách nhiệm Bên ngoài (ELS) cho các lô hàng hàng dễ hư hỏng.

Vui lòng liên hệ chúng tôi để biết thêm thông tin.

Điều khoản và Điều kiện của các tổ chức giao nhận quốc gia

 Country  Document
 Austria  Tải về
 Belgium  Tải về
 Canada  Tải về
 Czech Republic  Tải về
 Denmark  Tải về
 Estonia  Đi đến trang web
 Finland  Tải về
 France (Reunion)  Tải về
 Germany Tải về
 Greece  Đi đến trang web
 Ireland  Tải về
 Italy  Tải về
 Latvia  Tải về
 Luxembourg  Tải về
 Malta  Tải về
 Mexico  Tải về
 Netherlands  Tải về
 Norway  Tải về
 Portugal  Tải về
 Puerto Rico (and USA)  Tải về
 Reunion (France)  Tải về
 Russia  Tải về
 Slovakia  Tải về
 Slovenia  Tải về
 South Africa  Tải về
 Spain   Tải về
 Sweden  Tải về
 Switzerland  Tải về
 United Kingdom  Tải về
 USA (and Puerto Rico)  Tải về

Điểm liên lạc cho Vận tải đường hàng không

Điểm liên lạc cho Vận tải đường hàng không

Liên hệ với các chuyên gia ngay hôm nay

Liên hệ với chúng tôi